نقش انسان در آلوده کردن زمین در صد سال گذشته به قدری بوده است که با آلودگی در صد هزار سال پیش از آن برابری می کند. از این رو در اواخر سال ١٩٨٨ گروه ایست وست ایتالیا، تحقیقات خود را جهت یافتن محصولی اکولوژیک به منظور کاهش این آلودگی آغاز کرد. در سال ١٩٩۶ پروژه سوپرتک آغاز شد، در سال ٢٠٠۶ فاز اعتبارسنجی پروژه به اتمام رسید و نهایتا ً در سال ٢٠٠٨ سوپرتک با پشت سر گذاشتن تست ها و آزمایش های گوناگون در ٢٣ کشور پیشرو از جمله ایران، وارد فاز تجاری سازی و عرضه بین المللی گشت. در این مسیر طی یک قرارداد بین المللی شرکت ایست وست ، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود در ایران را به ویرا سبز  واگذار نمود.

connex
arcese
Mitsubishi
Client8
Client7
کنترل کیفیت هوا
Сlient5
Сlien4
Сlient3
Сlient2

VIRASABZ © 2017  کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به ویراسبز می باشد